Už 2. júla 2017 sa bude konať v obci Liptovské Sliače súťaž historických mašín pod názvom

“HASIČSKÉ Lipt Sliače Hasičské dedičstvoDEDIČSTVO“.

Pretekať budú 5 až 8 členné družstvá v požiarnom útoku s vodou. Pozrite si originálnu súťaž hasičiek a hasičov na strojoch ešte z polovice minulého storočia. Obec Liptovské Sliače a občianske združenie Dráčik Vás srdečne pozývajú. V prípade, ak ešte máte záujem prihlásiť sa do súťaže, neváhajte a skontaktujte sa s organizátormi.

Propozície IX. ročníka Pohárovej súťaže PPS – 8

Pohárová súťaž je organizovaná za účelom zachovania tradičných hasičských ukážok z druhej polovice minulého storočia ako to prevádzali naši otcovia a starí otcovia. Cieľom tejto akcie je zachovať krásu vtedajšieho hasičského športu, spropagovať mladšej generácii historickú techniku a v neposlednom rade zabaviť sa a utužiť kolektív medzi kolegami hasičmi.

TERMÍN A MIESTO: Pohárová súťaž sa uskutoční 2. júla 2017 so začiatkom o 13,00 hod. v Liptovských Sliačoch – časti Vyšný Sliač, ul. Veselá , /smer nový kostol /

ÚČASŤ: Súťaže sa môžu zúčastniť súťažiaci s dobrým zdravotným stavom. Účasť každého súťažiaceho na tejto súťaži je na vlastnú zodpovednosť.

PRIHLÁŠKY: Uprednostňujeme telefonické prihlásenie družstva najneskôr do 28. júna na tel. čísle 0905 583668 – p. Miroslav Caban. Prihlášku s menným zoznamom súťažiacich a ich podpismi vyplní súťažné družstvo pred zahájením súťaže pri prezentácii.

DRUŽSTVO: Tvorí maximálne 8 členov resp. členiek / družstvo môže byť aj zmiešané /. Minimálny počet v družstve môže byť 5 členov. Nižší počet členov je na úkor daného družstva a nezohľadňuje sa pri hodnotení.

DISCIPLÍNY: Požiarny útok s vodou – „1 pokus“ SÚŤAŽNÁ TRAŤ: Povrch trate je trávnatý (lúka)

PRIEBEH PLNENIA DISCIPLÍN: Poradie družstiev na štarte bude stanovené podľa poradia ich príjazdu. Organizátor súťaže bude vyzývať jednotlivé družstvá k príprave plneniu disciplíny. Domáce družstvo DHZ Vyšný Sliač si vyhradzuje právo štartovať ako prvé.

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE:

• Hlavný rozhodca: Miroslav CABAN

• Časomerači: zabezpečí OZ

ŠTARTOVNÉ : 7,00,- € / 1 družstvo (platí sa pri prezentácii družstva)

STRAVNÉ : 2,00,- € stravná jednotka na osobu / max.10 stravných lístkov na 1družstvo/

ÚSTROJ: Súťažné družstvá budú vystrojené počas plnenia disciplíny prilbou / plechová / a koženým opaskom so sekerkou. Organizátor súťaže zabezpečí všetku výzbroj a výstroj okrem PPS-8 a hadicového vedenia. Oblečenie súťažiacich musí spĺňať požiadavku aby súťažiaci mali prekryté ramená a kolená. Velitelia družstiev zodpovedajú za dodržiavanie súťažného poriadku a pokynov hlavného rozhodcu. Organizátori a usporiadateľ nezodpovedá za prípadné straty, alebo odcudzenie cenných predmetov.

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA: Bude zabezpečená organizátormi súťaže .

DOPRAVA: Na náklady vysielajúcej organizácii.

STRAVA: Pre každé prihlásené súťažné družstvo bude zabezpečený guláš./ lístky prevezme veliteľ družstva pri prezentácii /

VYHODNOTENIE: Výsledné poradie bude určené najlepším časom (priemerný čas troch meraní ručnými stopkami). POPIS DISCIPLÍNY: – všetka výzbroj a výstroj je položená v priestore cca 3x3m, ktorý predstavuje priestory hasičskej zbrojnice – (prilby s rozopnutými opaskami sú zavesené na stojane) – hasičské družstvo okrem veliteľa sa nachádza na štarte (bez výstroje), ktorý sa nachádza cca 5m od priestoru hasičskej zbrojnice – veliteľ družstva sa nachádza na opačnej strane (pri terčoch) bez výstroje, odkiaľ bude odštartovaný na zahájenie disciplíny – po odštartovaní disciplíny veliteľ družstva prebehne celú trať (od terčov do priestoru hasičskej zbrojnice, v tomto priestore sa vystrojí (opasok + prilba) a po vystrojení vyhlási poplach pre svojich členov trúbkou – po vyhlásení poplachu každý člen hasičského družstva vypije 0,5 l nealkoholického piva – a vyštartuje k priestoru hasičskej zbrojnice, kde sa vystrojí opaskom so sekerkou a prilbou (opasok je v zbrojnici rozopnutý a po vystrojení musí byť zopnutý) – po odchode posledného člena do priestorov hasičskej zbrojnice musia byť všetky poháre s pivom vypité (+20 sekúnd k výslednému času za každý nedopitý pohár) – po vystrojení sa dvaja členovia s nosidlami presunú k terčom, odkiaľ zabezpečia prenos zranenej osoby (maketa cca 50 kg) ku štartu a následne mu poskytnú prvotné ošetrenie – po tomto úkone sa títo členovia zapoja do plnenia disciplíny – ostatní členovia družstva po vystrojení akýmkoľvek spôsobom presunú výzbroj z hasičskej zbrojnice ku zdroju vody cca 5m od hasičskej zbrojnice smerom k terčom, odkiaľ sa vykoná útok s vodou – hasičskej disciplíny sa fyzicky zúčastňuje aj veliteľ družstva – PPS – 8 sa môže uviesť do chodu až pri zdroji vody (pomyslená základňa) – strojník musí mať pri obsluhe PPS – 8 nasadené ochranné okuliare (nesplnenie +30 sekúnd) – základňa vyznačená nebude, nie sú dovolené žiadne pomocné podložky a značky – hadice sa pri plnení disciplíny rozvíjajú nie rozťahujú (nie hurá systém) – ventile na rozdeľovači sú pred štartom zatvorené – voda do PPS 8 sa nasáva do mašiny za pomoci vývevy !!! – zdroj vody sa počas disciplíny nebude dopĺňať – časový limit k ukončeniu hasičského útoku nie je stanovený – pri vykonávaní disciplíny musí mať každý člen na hlave prilbu – v prípade straty nesmie žiaden člen vykonávať činnosť do jej opätovného nasadenia – za opätovné upozornenie činnosti bez prilby bude družstvo potrestané +30 sekúnd k výslednému času – hasičské družstvo končí útok zhodením terčov vodou – v prípade neakcieschopnosti PPS 8 členovia družstva musia zhodiť terče za pomoci vedierok

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: konzultácia k výkladu pravidiel bude na začiatku súťaže hlavným rozhodcom. PREDPOKLADANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM: • 13,00 – 13,30 – prezentácia družstiev • 13,30 – 13,45 – otvorenie súťaže, • 14,00 – 16,00 – plnenie disciplíny • 16,30 – vyhodnotenie a ukončenie súťaže,

TECHNICKÉ PROSTIEDKY: Pre plnenie disciplíny hasičského útoku s vodou si prinesie každé družstvo vlastné hadicové vedenie a PPS – 8.

ZOZNAM VÝZBROJE KAŽDÉHO DRUŽSTVA: – hasičská striekačka PPS – 8 – 2 ks hadice B (20m, rozmery podľa pravidiel PP) – 4 ks hadice C (20m, rozmery podľa pravidiel PP) ZOZNAM VÝZBROJE DODANÝ ORGANIZÁTORMI: – 4 ks savice 1,6 m (krátke) – 1 ks sací kôš (nie športová úprava) – 1 ks rozdeľovač (závitové uzávery, nie pákový) – 2 ks prúdnice (bez športovej úpravy) – 3 ks klúče na polospojky – 8 ks prilba (plechová) – 8 ks kožený opasok + sekerka – 1 ks ochranné okuliare

V Liptovských Sliačoch 1. júna 2017 Ing. Miroslav Caban, predseda OZ . Občianske združenie DRÁČIK