MAS Dolný Liptov vyhlasuje Súťaž o vytvorenie najlepšieho loga. Súťaž je určená najmä pre šikovných grafikov, ktorý pochádzajú z územia pôsobnosti MAS (okres Ružomberok bez obce L. Sliače).

Hľadáme redizajn súčasného loga, ktorý by vystihoval podstatu našej MAS a bol na prvý dojem zaujímavý, výstižný a pútavý. Miestna akčná skupina Dolný Liptov je verejno-súkromné partnerstvo, ktoré združuje subjekty na dolnom Liptove s cieľom regionálneho rozvoja v zmysle sloganu: Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova. Bližšie informácie o našich cieľoch a činnosti nájdete na: www.masdolnyliptov.sk

Podmienky súťaže:

 • Zámerom súťaže je vytvoriť návrh nového loga, ktoré bude využívané v súvislosti s činnosťami a prezentáciou, propagáciou MAS Dolný Liptov

 • Logo musí spĺňať nasledujúce podmienky:
 • Originálny, moderný a aktuálny dizajn
 • Ľahká identifikácia a zapamätateľnosť
 • Vysoká výpovedná hodnota vo vzťahu k činnosti a pôsobnosti MAS Dolný Liptov
 • Logo bude predložené minimálne v 6 variantoch, a to:
  • farebný a čiernobiely variant bez textu,
  • farebný a čiernobiely variant s textom MAS Dolný Liptov
  • farebný a čiernobiely variant s textom Miestna akčná skupina Dolný Liptov
 • Súťažiaci musí k návrhu priložiť nasledujúce údaje:
  • meno a kontaktné údaje autora (v prípade kolektívnych prác uveďte mená všetkých zapojených osôb)
  • kontaktné údaje na autora (adresa, e-mail, telefónne číslo).
 • Dátum na odovzdanie návrhov loga (dizajn manuálu) je 20.02.2018
 • Vyhlásenie výsledkov: 28.02. 2018
 • Spôsob odovzdania – zaslaním (vo formáte PDF, PSD, JPG) na adresu masdolnyliptov@gmail.com
 • V prípade, že zaslané návrhy nebudú spĺňať požadovanú kvalitu, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť ďalšie kolo súťaže s rozšírením na obyvateľov pochádzajúcich z územia mimo pôsobnosti MAS, prípadne cenu neudeliť.
 • V prípade otázok a nezrovnalostí v súvislosti so súťažou poprosíme súťažiacich konzultovať prostredníctvom mailovej adresy masdolnyliptov@gmail.com
 • Cena za víťazný návrh:
  • 800 €

Informácie pre súťažiacich:

 • Odovzdaním návrhu loga prechádza vlastnícke právo k návrhu na MAS Dolný Liptov. Autor návrhu udeľuje MAS Dolný Liptov výhradný a bezodplatný súhlas na jeho využitie k využívaniu a prezentovaniu všetkými známymi spôsobmi použitia, v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania majetkových autorských práv, s možnosťou udeliť sublicenciu na jeho použitie v rozsahu udeleného súhlasu. Autor návrhu vyhlasuje, že jeho návrh loga nijakým spôsobom neohrozuje ani neporušuje všeobecné osobnostné práva tretích osôb, ako ani autorské právo tretích osôb.
 • Víťaz súťaže dodá v lehote 14 dní od vyzvania zadávateľa:
  • Návrh loga vo vektorovom formáte (*.svg *.pdf)
  • Dizajn manuál s uvedenými náležitosti:
   • Logotyp a písmo: symbolika, farebnosť, varianty logotypu, farebnosť logotypu (farebná a čiernobiela verzia), ochranná zóna, farebnosť logotypu – prípustné farebné podklady, farebné podklady, príklad neprípustného použitia logotypu, použitie so znakom EÚ, konštrukciu loga – zakreslenie loga v štvorcovej sieti, ochrannú zónu – priestor, do ktorého by nemal zasahovať iný grafický prvok, minimálnu veľkosť loga,
   • kompozíciu logotypu – komunikačné tlačoviny: hlavičkový papier – čiernobiela a farebná verzia, pozvánka, poštová obálka, prezenčná listina, vizitka, pečiatka, menovka
   • elektronické aplikácie: vizuál e-mailovej správy, power point prezentácia, CD prezentácia,
   • Reklamné predmety: potlač na tričko, šiltovku, mikinu, pero, banner, roll up
  • Grafický návrh použitia loga v kompozícii s logami projektových partnerov pre použitie v komunikačných výstupoch.
 • Autor poskytne vyhlasovateľovi súčinnosť pri využívaní loga a poradenstvo v rozsahu dohodnutých potrieb zo strany zadávateľa.